FOR MY FAMILY

by regie
(makati)

pls. po i pg pray nyo nasa tumaas ang grade ng aking bunsong anak at tanggapin cya para sa susunod na pasukan ng school nya ngayon at mapatapos ko din sana ng college ang panganay ko. wala po kami ngayon pinagkakakitaan para masurvive namin ang pag aaral ng aming 3 anak dahil po sa n stoke po ang aking asawa sana po ay may tumulong sa amin na magbibigay ng trabaho kahit ako n lng muna. kailngang kailangan ko po ng pera para po sa panggastos at mga bayarin namin .parang awa nyo n po tulungan nyo po akong mag dasal para mapakinggan ako ng ating panginoon. salamat po ng marami.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Prayer Request.

Join Our Community!

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Catholic Newsletter.

Got a Prayer Request?

Click here to submit a prayer request!


[?]Subscribe To This Site
  • XML RSS
  • follow us in feedly
  • Add to My Yahoo!
  • Add to My MSN
  • Subscribe with Bloglines

Donate to this Site!

Help support Totus Tuus, Maria! Click here to donate.