GUIDE PO NINYU AKU AT AKING MAHAL SA BUHAY,,,GANUN RIN PO SI JHOY AKING ASAWA

by AL SANTIAGO
(PHILIPPINES)

MAMA MARY,PATAWAD!! KUNG HINDI KO PO NAGAWA ANG SALITANG HAPPY FAMILY,BAGAMAT NG KAROON ANG AKING ASAWA NG BAGONG KARELASYUN, ITURO PO NINYU ANG TAMANG DAAN SA AMIN,KAYA KO SYANG PATAWARIN SA NAGAWA NYA KASALANAN, KUNG HINDI PO KAMI TALAGA PWEDE HG MG SAMA MAKAASA PO KAYU NG PALAKIHIN KO ANG DALAWA ANAK NAMIN, NA MAY PAPAMAHAL AT SUMUNOD SA MGA PINAG UUTOS NG ATIN GOD OUR FATHER, BIGAYAN NINYU PA AKU NG LAKAS NG PANGANGATAWAN AT ISIPAN PARA MAPATAPOS KO SILA NG PAG AARAL SA COLLEGE,MAMA MARY MARAMI PO SALAMAT,NG MAMAHAL AL SANTIAGO

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Prayer Request.

Join Our Community!

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Catholic Newsletter.

Got a Prayer Request?

Click here to submit a prayer request!


[?]Subscribe To This Site
  • XML RSS
  • follow us in feedly
  • Add to My Yahoo!
  • Add to My MSN
  • Subscribe with Bloglines

Donate to this Site!

Help support Totus Tuus, Maria! Click here to donate.